Generel information om konkurs

Lærernes Indkøbscentral LIC (Lärarnas Inköpscentral Ekonomisk förening, org.nr. 785000-1780) er ved konkursdekret afsagt af Gävle Tingsrätt i Sverige den 15. juli 2014 blev taget under konkursbehandling. Konkursbehandlingen omfatter tillige foreningens danske filial, Lærernes Indkøbscentral LIC, Cvr-nr.: 24260313.  

Ved dekretets afsigelse blev advokat Christian Bergqvist fra Wistrand Advokatbyrå antaget som konkursforvalter (kurator) i boet.

Grundet foreningens aktiviteter i Danmark har konkursforvalter Christian Bergqvist anmodet advokat Gert Nissen fra LETT Advokatpartnerselskab om at bistå med bobehandlingen i Danmark.

Nedenfor følger en række oplysninger til Dem, som er kunde, LIC-samarbejdspartner eller leverandør til LIC.

Information til LIC samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere med rabataftaler

Boet er blevet gjort opmærksom på, at der mellem LIC og en række samarbejdspartnere har været  samarbejdsaftaler, hvorefter LIC-medlemmer har opnået en rabat ved køb foretaget med LIC-Mastercard.

Vi modtager gerne en kopi af sådanne aftaler, idet det dog allerede nu skal understreges, at boet ikke ønsker at indtræde i aftalerne. Det vil med andre ord sige, at boet således ikke ønsker at videreføre aftalerne.

Vi er ikke på nuværende tidspunkt bekendt med hvor mange LIC-medlemmer, der aktuelt har gjort brug af de respektive rabataftaler, og i hvilket omfang der er sket betaling for salg af varer og tjenesteydelser, hvorfor vi gerne modtager nærmere information herom.

I det omfang at der er sket betaling fra medlemmer (herunder betaling med LIC-MasterCard, og hvor betalingen er tilgået eller vil tilgå LIC) uden at der er sket afregning over for Dem som LIC samarbejdspartner, er det kurators opfattelse, at problemstillingen om LIC-medlemmernes ret til at kræve varen eller tjenesteydelsen leveret er et forhold mellem kunden/køber, det vil sige LIC-medlemmet, og Dem (LIC-samarbejdspartneren).

Såfremt De er berørt af ovennævnte problemstilling, opfordrer vi Dem til at søge juridisk rådgivning herom.

Opmærksomheden henledes venligst på, at boet ikke er bekendt med, hvilke kunder/LIC-medlemmer der har indgået aftaler, og vi skal venligst opfordre Dem til at tage kontakt til Deres kunder/LIC-medlemmer vedrørende foretagne bestillinger af varer eller tjenesteydelser.

Foreningens/selskabets kreditorer opfordres til at anmelde eventuelle krav i boet. Anmeldelse kan fremsendes til konkursforvalter (kurator) Christian Bergqvist med almindelig post på adressen: Wistrand Advokatburå, Box 7543, 103 90 STOCKHOLM eller pr. mail til lic@wistrand.se. Kravet vil herefter blive registreret i konkursboet og Malmö tingsrätt vil stå for den fortsatte håndtering af kravet. Husk at vedlægge dokumentation for kravet (eksempelvis faktura) samt angive dit fulde firmanavn, CVR.nr./CPR nr. (organisationsnummer), adresse, kravets størrelse samt hvad kravet vedrører.

Information til butikker der modtager LIC-Mastercard:

Kurator er opmærksom på, at en lang række butikker har modtaget LIC-Mastercard som betalingsmiddel. Det er boets opfattelse at betaling af varer og tjenesteydelser med LIC-Mastercard er et forhold mellem Dem som forretningsdrivende og kunden/LIC-medlemmet.

Efter det for kurator oplyste, kan LIC Mastercard fortsat anvendes som et almindelig Mastercard, og kurator kan i den forbindelse henvise til Lån og Spar Banks hjemmeside https://www.lsb.dk/lic/ for yderligere information.

Information til leverandører:

Generel information til leverandører:

I det omfang at De som leverandør har leveret varer eller lignende til LIC, som De ikke har modtaget betaling for, opfordres De hermed til at anmelde Deres krav i boet.

Anmeldelse kan fremsendes til konkursforvalter (kurator) Christian Bergqvist med almindelig post på adressen: Wistrand Advokatburå, Box 7543, 103 90 STOCKHOLM eller pr. mail til lic@wistrand.se. Kravet vil herefter blive registreret i konkursboet og Malmö tingsrätt vil stå for den fortsatte håndtering af kravet. Husk at vedlægge dokumentation for kravet (eksempelvis faktura) samt angive dit fulde firmanavn, CVR.nr./CPR nr. (organisationsnummer), adresse, kravets størrelse samt hvad kravet vedrører.

Information til leverandører, der har udstillingsmodeller el. lign. i LIC’s varehuse i Herlev og Aarhus:

Kurator er blevet informeret om, at der i varehusene i henholdsvis Herlev og Aarhus er en større mængde udstillingsmodeller, kølediske, salgsmateriale m.v. tilhørende leverandører/tredjemand.

I det omfang kurator er i stand til at individualisere udstillingsmodeller og lignende, vil disse blive udleveret på nærmere fastsatte tidspunkter.

Leverandører, der har udstillingsmodeller stående i et eller begge af LIC’s varehuse, opfordres til at orientere LETT Advokatpartnerselskab på mail lic.konkurs@lett.dk, med tydelig angivelse i emnefeltet af teksten ”Udleveringskrav i henhold til konkurslovens § 82 - UDSTILLINGSMODEL”. Mailen skal være vedlagt dokumentation for ejerskabet samt beskrivelse af udstillingsmodellen til brug for individualisering af genstanden.

Kurator kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvornår udstillingsmodeller m.v. kan afhentes. Yderligere information herom vil blive udmeldt via hjemmesiden www.lic.dk.

Information til kunder:

Generelt om LIC-Mastercard:

Som en konsekvens af konkursen bortfalder LIC’s rabatordninger.

Såfremt købet er foretaget inden konkurstidspunktet, den 15. juli 2014, vil De (som kunde) - efter det over for kurator oplyste - stadig opnå den aftalte rabat, og De vil i så fald overfor butikken/samarbejdspartneren kunne gøre krav herpå.

Såfremt købet er foretaget eller vil blive foretaget efter den 15. juli 2014, vil De ikke opnå den rabat, som LIC-medlemmerne hidtil har været berettiget til ved brug af LIC-Mastercard.

LIC-Mastercard kan dog efter det for kurator oplyste fortsat anvendes som et almindeligt Mastercard. LIC-medlemmer med LIC-Mastercard er derfor ikke (umiddelbart) som følge af konkursen nødsaget til at udskifte deres Mastercard.

For yderligere information om LIC-Mastercard kan henvises til Lån og Spar Banks hjemmeside https://www.lsb.dk/lic/

Særligt om køb med LIC-Mastercard

Lån & Spar Bank har på https://www.lsb.dk/lic/ lavet en overskuelig oversigt over, hvad man som kunde/LIC-medlem skal gøre, hvis man bliver kontaktet af en forretning/LIC-samarbejdspartner, som meddeler, at de ikke har modtaget penge for en vare eller tjenesteydelse

Reklamationen over produkter købt hos LIC i varehuse eller på nettet:

Konkursboet indestår ikke for fejl og mangler ved produkter købt hos LIC inden konkursens indtræden. Krav som følge af mangler kan anmeldes i konkursboet ved fremsendelse af brev til LETT Advokatpartnerselskab eller pr. mail til lic.konkurs@lett.dk. Redegør i den forbindelse for fejlen/manglen, opgør et krav og vedlæg dokumentation for kravet, eksempelvis kopi af kvittering eller lignende.

Forudbestilte og betalte varer:

I det omfang kurator er i stand til at individualisere forudbestilte og betalte varer, der måtte være i foreningens/selskabets varehuse i enten Herlev eller Aarhus, vil disse blive udleveret på nærmere fastsatte tidspunkter.

Kunder/LIC-medlemmer, der har foretaget forudbestilling og betalt for disse varer, opfordres til at anmelde et eventuelt krav til LETT Advokatpartnerselskab pr. post eller på mail lic.konkurs@lett.dk, med tydelig angivelse i emnefeltet af teksten ”Udleveringskrav i henhold til konkurslovens § 82”. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for købet og betalingen, eksempelvis kopi af faktura, betalingspostering m.v.

Boet kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvornår eventuelle varer kan afhentes. Yderligere information herom vil blive udmeldt via denne hjemmeside (www.lic.dk).

Løbende abonnementer/aftaler, gavekort m.v.:

Kunder/LIC-medlemmer med løbende aftaler/abonnementer til eksempelvis forsyningsselskaber, optikere m.v. opfordres til at tage kontakt direkte til den enkelte leverandør/LIC-samarbejdspartner med henblik på fortsættelse (uden for LIC-regi) eller ophør af kundeforholdet. Konkursboet er bekendt med, at en række leverandører/LIC-samarbejdspartnere på nuværende tidspunkt har kontaktet kunderne/LIC-medlemmerne direkte.

Det kan endvidere oplyses, at boet ikke ønsker at indtræde i aftalerne om løbende abonnementsydelser.

Såfremt De som kunde/LIC-medlem har betalt direkte til LIC, og herefter berettiget er blevet eller bliver opkrævet - på ny - af leverandøren/LIC-samarbejdspartneren, som følge af LIC’s manglende betaling til leverandøren/LIC-samarbejdspartneren, kan eventuelle krav mod konkursboet rettes pr. post til LETT Advokatpartnerselskab eller e-mail til lic.konkurs@lett.dk. Husk at vedlægge dokumentation for kravet.   

Særligt om PH lamper:

I det omfang at der er bestilt og forudbetalt en PH kobberlampe hos LIC i Aarhus eller Herlev, er det efter det for boet oplyste indgået en aftale med Louis Poulsen om, at lamperne leveres uanset den indtrufne konkurs.

I de tilfælde hvor De har bestilt en lampe – men endnu ikke betalt for denne – er ordren annulleret fra LIC, men ifølge det over for kurator oplyste skulle der  – uanset den oprindelige begrænsede bestillingsperiode – være åbnet mulighed for at De mod dokumentation kan genbestille lampen direkte hos Louis Poulsen.

Alle kunder/LIC-medlemmer burde være orienteret om ovenstående pr. brev fra LIC af 10. juli 2014, ligesom Louis Poulsen efterfølgende ligeledes skulle have rettet henvendelse til de berørte kunder/LIC-medlemmer.

Ved tvivlsspørgsmål opfordres til at rette henvendelse til Louis Poulsen pr. mail til detail@lpmail.com eller pr. telefon til Kundecenteret på 33 29 86 58.